ABSTRACT

Pien Bosschieter, anios Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Optimalisatie van de behandeling van obstructief slaapapneu met tongzenuwstimulatie

ABSTRACT

Pien Bosschieter, anios Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Optimalisatie van de behandeling van obstructief slaapapneu met tongzenuwstimulatie

P.F.N. Bosschieter1, E. Schoustra1, N. de Vries1, M.J.L. Steinbusch1,2, K.M. Kasius2, M.J.L. Ravesloot1

: Dagtitraties zijn een goed uitvoerbaar en aantrekkelijk alternatief voor de conventionele nachtelijke titraties.

Inleiding

Nervus hypoglossus stimulatie (NHS) – ook wel tongzenuwstimulatie genoemd – is een innovatieve behandeling voor patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA). Twee maanden na chirurgische implantatie van het NHS-systeem wordt het geactiveerd met een standaardinstelling. Na drie maanden volgt een titratie; een optimalisatie van het behandeleffect middels aanpassingen van de instelling. Deze titraties worden uitgevoerd door een speciaal getrainde somnotechnoloog en vinden plaats tijdens een klinische, nachtelijke slaapregistratie (polysomnografie (PSG)). Deze nachtelijke titraties zijn arbeidsintensief en daardoor een logistieke uitdaging. Er is een algemeen tekort aan gespecialiseerd personeel; in OLVG hebben wij momenteel slechts één getrainde somnotechnoloog beschikbaar voor de titraties. Wanneer zij een nacht werkt, heeft ze de rest van de week te weinig tijd voor andere werkzaamheden voor de NHS-patiënten. Om deze reden zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Het doel van onze studie was te onderzoeken of een titratie gedurende een PSG overdag (dagtitratie) een goed alternatief zou zijn voor de conventionele nachtelijke PSG.

Methode Voor deze prospectieve observationele monocenter cohortstudie, includeerden we patiënten die gepland stonden voor een NHS titratie, gemiddeld 3-6 maanden na implantatie. Aan de patiënten werd gevraagd de nacht voor de dagtitratie wakker te blijven. We verzamelden data omtrent slaaparchitectuur en respiratoire uitkomsten op basis van PSG en vergeleken die met een nachtelijke PSG na 12 maanden. Ook de ervaring van de patiënt werd meegenomen.

Resultaten

Drieëntwintig patiënten werden geïncludeerd, waarvan er vier werden geëxcludeerd voor analyse ten gevolge van technische storingen tijdens de PSG. Ondanks dat patiënten significant korter sliepen tijdens de PSG overdag, was er bij 84,2% van hen genoeg tijd om de titratie succesvol uit te voeren, inclusief 30 minuten slaap in de gevonden optimale therapeutische instelling. 94% van de patiënten had een positieve ervaring met de dagtitratie. Respiratoire uitkomsten – zoals hoeveelheid ademstops en saturatie – waren significant verbeterd tijdens de titratie. Er werd geen significant verschil gevonden tussen deze uitkomsten en die van de nachtelijke PSG na 12 maanden. Dit wil zeggen dat het therapeutische effect gehandhaafd bleef.

Conclusie Dagtitraties zijn een goed uitvoerbaar en aantrekkelijk alternatief voor de conventionele nachtelijke titraties. Onze bevindingen ondersteunen de implementatie ervan als standaardzorg. Dit draagt bij aan goede logistiek en betere werkomstandigheden voor somnotechnologen, zonder dat de kwaliteit van de titraties eronder lijdt.

Referentie: Bosschieter PFN, Schoustra E, et al. Daytime polysomnography to perform titration for upper airway stimulation in patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath. 2021 Jul 28:1–9. doi: 10.1007/s11325-021-02441-w. Epub ahead of print. PMID: 34319499; PMCID: PMC8316890. Lees hier 1. Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde OLVG 2. Afdeling Klinische Neurofysiologie OLVG

Ook onderzoeksresultaten publiceren?

Deel dit artikel in je netwerk